ایران آزاد
ایران آزاد
آقای مهدوی کنی بطور تلویحی خامنه ای را معاویه نامیده و بدون نام بردن، میرحسین موسوی را با لفظ بزرگان خطاب قرار داده و گفته است: «اگر فکر می‌کنند، حقی از آنها ضایع شده، گاه لازم است برای حفظ مصالح به سیره امام حسن (ع) اقتدا کنند.»
جناب مهدوی کنی! خامنه ای معاویه نیست؛ او روی یزد را سفید کرده است! لابد می دانید که یزید با بازماندگان قیام عاشورا آن نکرد که عمله های خامنه ای کرده و می کنند. یزید و عمالش به بازماندگان قیام عاشورا بطری و باطوم حواله نکردند. از آنها اعتراف اجباری نگرفتند که در رسانه ها پخش کنند. آنها را 80 روز متوالی در سلول های انفرادی حبس نکردند. قبرستانی از اجساد قربانیان بدون نام برپا نکردند! چادر از سر دختران اسرا نکشیدند.
آقای مهدوی کنی! تنها یک حق از میرحسین موسوی ضایع نشده است! به میلیونها ایرانی ظلم کردند و رایشان را به تمسخر گرفتند. هزاران نفر را به بند کشیدند و صدها نفر را با بطری و باطوم و ... مورد تجاوز قرار دادند.
آقای مهدوی کنی! اگر زبانم لال فرزند شما را هم با بطری و باطوم (نمیگویم به طُرُق شنیع تر) مورد تجاوز قرارداده بودند آیا واقعا باز هم به شیوه امام حسن رفتار می کردید؟ و یا توصیه می کردید؟
آقای مهدوی کنی! همین که خامنه ای را معاویه خواندید البته یک گام به جلوست امابسیار کم لطفیست که دیگران را به انفعال در مقابل چنین ظلم هایی دعوت می کنید. قبلا هم نوشته بودم که مراجع به زودی مجبورند خامنه ای را محکوم کنند و در مقابل این ظلم بایستند اما در این که به موقع چنین کاری را بکنند تردید دارم و اگر دیر بجنبند دیگر نه تنها فایده ای ندارد که حتی ممکن است به فرصت طلبی محکوم شوند.