ایران آزاد
ایران آزاد
آقای حسینی، وزیر ارشاد دوره احمدی نژاد، از نامه نگاری احمدی نژاد به خامنه ای برآشفته است و افاضاتی ارائه نموده است که تنها نکاتی از آن را اینجا می آورم:
«آقای احمدی نژاد خوب است یک سوزن به خود و یک جوالدوز به دیگران بزند.‌ ای کاش ایشان قادر بود دفتر خود را به خوبی اداره کند بعد به بزرگان نظام رهنمود افاضه نماید. ... حتی به عدد انگشتان یک دست هم حاضر به دفاع از مضمون این سیاه نامه نیستند چگونه از لزوم تغییر در دفتر رهبری منزه نظام سخن می‌گوید؟ ... ای کاش احمدی نژاد نیم نگاهی به عملکرد و مواضع تخریبی خود نسبت به نیرو‌های انقلاب داشت تا متوجه شود نتیجه فعالیت‌های تخریبی ویکدنگی هایش، سبد رای چه طیف‌هایی را سنگین کرده است؟... »
آقای حسینی! شما که تجویز یک سوزن و یک جوالدوز می فرمایید، بهتر نبود که خودتان نیز اول یک سرِ سوزن به مسبب اصلی این فاجعه می زدید و بعد یک جوالدوز به احمدی نژاد که فقط یک معلول است نه علت؟! البته به گمان نگارنده فاجعه احمدی نژاد بسیار بیش از فاجعه حمله مغول برای ایران عواقب داشت و همچنان دارد. برباد دادن منابع مالی و اقتصادی این مملکت تنها بخش کوچکی از فاجعه است. فراری دادن نیروهای جوان و مستعدی که بسیار ارزششان بیش از دلارهای نفتی بود، بخش دیگری از فاجعه بود. تعیین و تخصیص منابع مالی از جیب این مردم به افراد سیری ناپذیری همچون مصباح و ... بخش دیگری از فاجعه است که این روزها کسی را یارای بستن جریان های دلار به حلقوم این جانوران نخواهد بود. .... اما آنچه بیش از همه ایران را به قهقرا برده است و همچنان نیز ادامه دارد، عادی شدن رذالتهای اخلاقی، دروغ، ریا، اختلاس و رشوه، و ... است که منشا آن همین احمدی نژاد بوده است که بنا به گفته همان رهبر منزه نظام تان، نظرش به نظر احمدی نژاد نزدیک تر بود!
اتفاقا این هم از رذالت های اخلاقیست که ببینی رهبرتان که آنگونه احمدی نژاد را حمایت کرد و دولتش را دولت پاکدست و مخالفانش را بی بصیرت خواند، خودش چقدر بی بصیرت بوده است، اما کماکان او را رهبر منزه نظام بخوانید! و نگران سنگینی سبد رای این و آن باشید نه فاجعه ای که به سر این کشور آوردید!

اگر هیچکس نداند، همشهریانت می دانند که پیمودن پله های ترقی جنابعالی نه بواسطه قابلیت های نداشته تان بوده، بلکه برای خصومت تان با هاشمی و ایل و تبارش بوده است که شما را در چشم رهبر منزه تان و نوچه هایش عزیز کرده است.