ایران آزاد
ایران آزاد
سایت نوسازی در مطلبی از قول فهیمه دری نوگورانی( همسر سعيد امامي) و با عنوان "بازخواني يك حق پايمال شده" نوشته است که "...خب در این دو ماه آخر سعید خانواده ی آقای خامنه ای را براي كاري برده بود لندن و دو ماه تمام با این خانواده زندگی کرد به حدی که خود آقا مجتبی پسر آقا (داماد آقای حداد عادل) و مادر خانمشان شیفته ی اخلاق سعید شده بودند که حتی تا قبل از دستگیری سعید هم مرتبا خود آقا مجتبی زنگ می زدند به سعید که چرانمی آیی و با ما رفت و آمد نمی کنی ؟ ..." بله بنا به گفته همسر سعید امامی، مادر خانم آقا مجتبی همان همسر حداد عادل است که شیفتۀ سعید امامی شده بود!