ایران آزاد
ایران آزاد
این مردک خطاب به سران جنبش سبز گفته است که : «چرا هنگامي که افراد فاسد فراري و سلطنت‌طلب و توده‌اي از آن‌ها حمايت مي‌کنند، به خود نمي‌آيند و ...»
ابله! جمعیت معترضی که فقط در تهران به بیش از سه میلیون نفر می رسند، فراری و ... هستند؟! به گمانم مصرف تریاکت از حد معمول بیشتر شده که اینگونه وراجی می کنی! دیر نیست که همین مردم سزای اعمالت را کف دستت بگذارند.