ایران آزاد
ایران آزاد
- کدامیک از گزینه های زیر از خصلتهای خروس است که با خصلت پیامبر سازگار نیست؟ الف.وقت شناسی-غیرت مردانه ب.وقت شناسی- سخاوت ج.شجاعت- کثرت آمیزش با همسر د.برچیدن غذا از زمین- تند راه رفتن
- رسول خدا(ص) در مقايسه خود با حضرت يوسف فرمودند:الف. من از يوسف زيباترم ب. يوسف از من زيباتر است ج. من از يوسف بانمكترم د. يوسف از من زيباتر ولي من بانمكترم.
- رسول خدا(ص) در چه حالی اصلا دیده نشد؟ الف. درحال مجامعت با زنان ب.در حال بول و غائط ج.در حال خرید از بازار د.نوشیدن آب در حالت نشسته ...
اين اراجيف را من از خودم نبافته ام! در كتب اهل سنت هم نيست (چندي پيش مطلبي نوشته بودم و در آن احاديثي به نقل صحيح بخاري و حليه المتقين و ... آورده بودم و يك خواننده پيغام گذاشته بود كه صحيح بخاري از منابع اهل سنت است و مورد تاييد مراجع تشيع نيست هر چند كه در مورد حليه المتقين سكوت اختيار كرده بود!) از منابع مورد تاييد تشيع است و از كتاب سيره نبوي استخراج شده است كه توسط وزارت ارشاد مملكت امام زمان منتشر شده است و معلمان اين مملكت امام زمان بايد آن را بخوانند و امتحان هم بدهند!
يك نكته در اين سوالات جالب توجه است. با توجه به اين كه اين سوالات 4 جوابيست و تنها يك گزينه صحيح دارد،از سوال آخر چنين استنتاج مي شود كه پيامبر حداقل در سه مورد حتما ديده شده است و تنها در يك مورد مشاهده نشده است! بنا بر اين مي توان فهميد كه پيامبر حداقل در يك مورد از موارد الف و ب يعني در حال مجامعت با زنان يا در حال بول و غائط ديده شده است!
بالاخره دهه فجر هم گذشت و خبر هسته اي اعلام نشد. ظاهرا دليل آن اين است كه احمدي نژاد تصور مي كرده است كه هسته دارد و پس از بررسي هاي گسترده فهميده است كه هسته ندارد و شايد آن چيزي كه وي فكر مي كرده است هسته است، تنها چيزي شبيه هسته بوده است و هسته واقعي نبوده است! لذا ترجيح داده است سكوت كند تا اينكه اعتراف كند هسته ندارد!
جدال وزارت نفت در مستثني شدن از قانون پرداخت هماهنگ حقوق كاركنان دولت از يك سو و اصرار معلم ها و فرهنگيان در تصويب و اجراي اين قانون ، دولت و مجلس را با بحران مواجه ساخته است. هر چند كه دولت نمي تواند نسبت به خواسته هاي كاركنان وزارت نفت بي تفاوت باشد اما نقش معلمين و پتانسيل ويژه اي كه آنها در راه اندازي اعتصابات دارند و نيز تاثيرات رواني شديدي كه اعتصابات آموزش و پرورش بر جو جامعه مي تواند داشته باشد باعث مي شود كه دولت نتواند اين قشر را ناديده بگيرد. اعتصاباتي كه مي تواند يادآور روزهاي پائيز و زمستان 57 باشد!