ایران آزاد
ایران آزاد
جدال وزارت نفت در مستثني شدن از قانون پرداخت هماهنگ حقوق كاركنان دولت از يك سو و اصرار معلم ها و فرهنگيان در تصويب و اجراي اين قانون ، دولت و مجلس را با بحران مواجه ساخته است. هر چند كه دولت نمي تواند نسبت به خواسته هاي كاركنان وزارت نفت بي تفاوت باشد اما نقش معلمين و پتانسيل ويژه اي كه آنها در راه اندازي اعتصابات دارند و نيز تاثيرات رواني شديدي كه اعتصابات آموزش و پرورش بر جو جامعه مي تواند داشته باشد باعث مي شود كه دولت نتواند اين قشر را ناديده بگيرد. اعتصاباتي كه مي تواند يادآور روزهاي پائيز و زمستان 57 باشد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…