ایران آزاد
ایران آزاد
یکی از عواملی که این حکومت پوشالی را هنوز سرپا نگه داشته است این است که عُمال آن هنوز عظمت جنبش اعتراضی مردم را درک نکرده اند و تصور می کنند که حکومت پوشالی سید علی ماندنیست! باید به آنها فهماند که اگر از جلوی این سیل خروشان ملت کنار نروند، بزودی کنار زده خواهند شد. پیشنهاد نگارنده این است که هر کدام از ما نامه هایی خطاب به حراست وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای دولتی بنویسیم و به آنها هشدار دهیم که هنوز فرصت اندکی باقیست، تا دیر نشده به این سیل خروشان بپیوندید. در این نامه ها می توان ضرب العجلی مانند 12 یا 22 بهمن نیز تعیین کرد تا مکملی بر تظاهرات 22 بهمن هم باشد.از این دست نامه ها می توان به مدیران کل و معاونین آنها و روسای سازمانها نیز نوشت. نامه ها را با تایپ و تکثیر کامپیوتری می توان تهیه کرد و با پست معمولی فرستاد تا امکان ردیابی آنها و مشکلات امنیتی برای فرستنده به حداقل برسد. هر چند که فرستادن ایمیل هم می تواند موثر باشد اما نوشتن نامه پستی که در آن عنوان و حتی المقدور نام گیرنده هم ذکر شده باشد از نظر روانی بسیار موثرتر خواهد بود