ایران آزاد
ایران آزاد
من همیشه در تعجب بوده ام که عده ای می گویند اسلام این نیست که آخوندها می گویند! پس مرجع شناخت اسلام کیست؟! اگر آنها که همگی مجتهد و اسلام شناس هستند مرجع شناخت اسلام نیستند، پس مرجع کیست؟ مجلس خمرگان رهبری این بار ثابت کرد که اسلام یعنی فرصت طلبی، چاپیدن مردم، عوامفریبی و ... حتی به قیمت کشتن مردم. خامنه ای در این 8 ماه چه جنایاتی که نکرد و اکنون خمرگان رهبری که همه مجتهد و اسلام شناس هستند، وی را مورد تمجید قرار دادند. پس اسلام همین است و خامنه ای نماینده تمام قد آن!