ایران آزاد
ایران آزاد
این  عکس را گذاشتم که فقط ببینید! مبادا این را به وایف احمدی نژاد و یا سرکار خانم فاطمه رجبی نشان دهید که ممکن است موجبات حسادت فراهم شود و زین پس دیگر شاهد معجزه هزاره نباشیم!
راستی قبل از این انتخابات محمود می تونست تو این کشورا بره! حالا هم میتونه؟!