ایران آزاد
ایران آزاد
هیچ امتحان کرده اید که اگر نام احمدی نژاد را در گوگل جستجو کنید گوگل چه پیشنهاداتی به شما می دهد؟ امتحان کنید! روی تصویر روبرو هم کلیک کنید می توانید واضح تر بینید! بله، اولین پیشنهاد گوگل « احمدی نژاد طنز » است و آخرین هایش « احمدی نژاد بزغاله » و « احمدی نژاد خر »! این البته نگاه فارسی زبان ها به احمدی نژاد است؛ حال اگر نام وی را با حروف انگلیسی جستجو کنید در بین پیشنهادات گوگل ahmadinejad wife را می بینید! مسئله ناموسی شد! خارجی های بی ناموس با وایف احمدی نژاد چیکار دارند؟