ایران آزاد
ایران آزاد
دفعه قبل مگر تكليف نكرده بودند! آقا مجتبي خامنه اي هم كه تا دقيقه نود ظاهرا پشتيبانت بود و در روز آخر زيرآبي رفت! خودِ خامنه اي هم كه در حمايت مجتبي و در مقابل ناطق نوري ايستاد و تاكيد كرد كه مجتبی خودش آقاست نه آقازاده! هنوز هم مي خواهي بنا به تكليف سياهي لشكر شوي!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…