ایران آزاد
ایران آزاد
پس از آنکه خانم رجبی، همسر سخنگوی دولت، در راستای لخت شدن خاتمی تقاضای خلع لباس کردن وی را نموده بود، پدر وی هم به اظهارات وی ایراد گرفته است و ادعا کرده است که فرزندانش با وی قایم موشک بازی می کنند و این اخبار را به وی منتقل نمی کنند! این که چرا خانمی رجبی نامِ فامیلش با پدر و همسرش متفاوت است بر حقیر نامعلوم است. چند دلیل به نظر بنده می تواند منشا این اختلاف باشند که البته محققان می توانند تحقیق کرده و نتیجه را اعلام کنند!
_ نخست اینکه شاید وی هم مانند احمدی نژاد چند پدر داشته است و فامیلِ رجبی نامِ یکی دیگر از پدرانِ وی است.
_ خانم رجبی قبلا (و شاید اکنون هم) شوهر دیگری با نامِ فامیلِ رجبی داشته است که وی ترجیح داده است همان نامِ فامیل را برای خود حفظ کند!
_ در یک توافق بینِ آقای الهام و همسرش قرار شده است که بنا به مقتضیات، آقای الهام یک نام زنانه و خانم رجبی هم یک نامِ مردانه (رجب) انتخاب کنند و خانم رجبی متعاقبا نامِ رجب را به رجبی تغییر داده است!
_ آقای دوانی دخترش را عاق کرده است و از ارث محرومش نموده است و یکی از آنها(پدر یا دختر) نامِ فامیلِ خود را تغییر داده اند!
_ خانم رجبی بنا به گفتۀ پدرش بسیار احساساتی است. شاید احساساتِ خیلی زیاد و ارادتِ فراوان یه شخصی بنام رجبی باعث شده است که وی نامِ فامیلِ وی را برای خود برگزیند(همانگونه که مولوی نامِ شمسِ تبریزی را بدلیل ارادتِ فراوان به وی، برای مجموعۀ غزلیاتش انتخاب کرده است)! اما اینکه شخصِ مزبور همجنسِ وی (مشابه موردِ مولوی) بوده است یا نه و اینکه رابطۀ مرید و مرادی آنها از چه نوعی بوده است نشانه ای یافت نشده است!
_ زمانی که پدرِ این خانم می خواسته است برای دخترش شناسنامه بگیرد شناسنامۀ خودش همراهش نبوده است و نیز نامِ فامیلِ خودش را فراموش کرده بوده است و در نتیجه مامورِ ثبت هم یک فامیلِ تصادفی برای این خانم انتخاب کرده و در شناسنامه اش نوشته است.
_ مورد آخر اینکه مگر باید همه چیز دلیلِ منطقی داشته باشد؟! اگر اینگونه بود نه خامنه ای باید رهبر می بود و نه احمدی نژاد رییس جمهور! بنا به همین دلیلِ بی دلیلی، خانم رجبی هم فامیلش رجبی شده است!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…