ایران آزاد
ایران آزاد
در راستای تقاضای خانم الهام مبنی بر خلع لباس شدن خاتمی (با شعارممد لختش قشنگه) و نیز ابراز تاسف خاتمی از ماجرای گروگانگیری (که هنوز مایۀ افتخار مشارکتی هاست) و نیز ابراز تمایل احمدی نژاد به سفر به آمریکا جهت شارژ هاله نور و ... این مطلب را بخوانید!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…