ایران آزاد
ایران آزاد
دفاعِ شعاری جمهوری اسلامی از فلسطین و ابراز دشمنی با اسراییل باعث شده است که عده ای از مخالفینِ جمهوری اسلامی جنایت های اسراییلی ها را بر علیه مردم بی دفاع فلسطین نادیده بگیرند و یا حتی آن را تایید کنند! به اعتقادِ بسیاری از صاحبنظران، جمهوری اسلامی با ایجادِ مانع در فرایندِ صلح از طریقِ شعار و کمک های مالی به برخی گروه های تندروی فلسطینی، عملکردی برخلافِ مصالح فلسطینی ها داشته است. حملۀ شعاری حکومت ایران بویژه شعارهای اخیرِ رییس جمهور هم اثرش مظلوم نمایی بیشترِ اسراییلی ها بوده است و حمایتِ گروه های نژادپرستِ اروپایی از احمدی نژاد این تاثیر را ملموس تر کرده است.
فارغ از این که روابطِ جمهوری اسلامی با فلسطینی ها و اسراییلی ها چگونه بوده و باشد، آن چه مهم است این است که کشتن مردمِ بی دفاع و زنان و کودکان فلسطینی و ایجاد رعب و وحشت در آنها عملی است که از دیدگاه انسانی نه تنها به هیچ وجه قابل دفاع نمی باشد بلکه کاملا مذموم و ناجوانمردانه است. این تصاویر دلِ هر انسانی را، با هر دیدگاه سیاسی، به درد می آورد. متاسفانه جامعۀ جهانی هم تا کنون واکنش مناسبی در مقابلِ این جنایات نشان نداده است!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…