ایران آزاد
ایران آزاد
طفلکی این آقای دکتر! فکر کرده کسانی مثل خودش و افروغ، دزدانی اند که با چراغ به دزدی می روند تا گزیده تر بَرَند کالا!
یکی از دوستان این آقای دکتر! باید بهش خرفهم کند که نه تحصیلاتِ افروغ علم به حساب میاد نه آن مدرکی که جنابعالی از انگلیس گرفته اید! مثلِ اینکه این آقا باورش شده که چیزایی حالیشه! هنوز خاطرۀ تئوریهای ایشان، در زمانی که با مدرکِ دیپلم وزیرِ کار بود، از ذهنِ کارگران پاک نشده است!
وی در ادامه گفته است که اینها عرض خود مي‌برند و زحمت ما مي‌دارند! اما توضیح نداده که چه زحمتی برای وی دارند!
1 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…