ایران آزاد
ایران آزاد
قبلا احتمال داده بودم که بخواهند همانند هشت سال قبل تقلب کنند و کاندیدای مطلوبِ آغا و سپاه را از صندوق ها بیرون بیاورند؛ اما فکر نمی کردم که خامنه ای دوباره بخواهد حماقتِ چنان ریسکی را به جان بخرد و لذا از آن ممانعت خواهد کرد!
اتفاقات روزهای اخیر ، احتمال تصمیم حضرت آغا را مبنی بر تقلب و کودتا، بیشتر مقرون به صحت می نماید.
خبر استعفا یا برکناری ناطق نوری از مقام دفتر بازرسی رهبری، این ظن را به اذهان متبادر می کند که شاید ایشان از مسائلی با خبر است که می خواهد خود را از معرکه دور کند و شریک جرم حضرت آغا و اعوان و انصارش نباشد. یا اینکه در مخالفت با تقلب چیزی بیان کرده که به مذاق حضرت آغا و سپاهیان اطرافش خوش نیامده و ایشان را برکنار و یا مجبور به استعفا کرده اند!
حمله به ستادهای انتخاباتی روحانی و پاره کردن بنرها و پوسترهای انتخاباتی روحانی بیانگر آن است که احتمال وقوع تقلب و کودتا زیاد است. با توجه به اینکه وضعیت جسمی خامنه ای وخیم است و در چهار سال آینده احتمال فوت وی زیاد است، سپاهیان که امروز همه امور کشور را در دست گرفته اند، نمی خواهند آن را از دست بدهند. آنها ترجیح می دهند که همین الان همه مخالفان را شناسایی و سربه نیست کنند تا پس از مرگ خامنه ای!  اگر آنها درصدد تقلب نبودند لزومی نداشت که این بی آبرویی (حمله به ستادهای روحانی و پاره کردن پوسترها و بنرها و ...) را به جان بخرند.
تهدید مردم از سوی آغا مبنی بر اینکه «هر کسی قیام کند، سیلی خواهد خورد»، بیانگر آن است که آنها، به قول معروف، از همین الان شمشیر را از رو  بسته اند. پای بنیاد سوروس و ده میلیون دلار و گرجستان و ... را هم پیش کشیده است که از همین الان همه چیز را به گردن دشمن بیندازد!
نگارنده بر این اعتقاد است که صاحبنظران باید از همین الان با فرض وقوع چنین حماقتی از جانب حضرتِ آغا و عواملش، همه راهکارها را بررسی کنند و بهترین واکنشِ مردم و جامعه را مورد بحث و بررسی قرار دهند و در آگاهی رساندن به مردم حداکثر تلاش خود را به عمل آورند.