ایران آزاد
ایران آزاد
گروه شورشی ظفار در استان ظفار از کشور عمان طی سال های 1962 تا 1975 با حکومت مرکزی عمان در جنگ بود. این جنگ در نهایت با مداخله کشور  های ایران و انگلیس و ... به نفع حکومت مرکزی پایان یافت.
گروه های معاند، عمدتا گروه هایی چپگرا و دارای گرایش های مائوئیستی بودند و توسط حکومت های چین و یمن جنوبی و ... حمایت می شدند.
امروز نیز گروه داعش با حکومت های عراق و سوریه در جنگ است. جدول زیر مقایسه ای بین این دو جنگ، از نظر گروه های درگیر و کشورهای حامی طرفین ارائه می دهد.  

گروه های در گیر جنگ
کشور عمان با شورشیان ظفار
گروه داعش با کشور سوریه
کشور های حامی حکومت مرکزی
ایران، انگلیس، امارات، اردن و ...
ایران ، روسیه
کشورهای حامی شورشیان
چین، یمن جنوبی، اتحاد جماهیر شوروی
عربستان ، قطر، انگلیس، ترکیه و ...

اگر دخالت ایران و روسیه در سوریه، دخالت در امور داخلی یک کشور است، پس دخالت بریتانیا و شاه ایران در عمان نیز دخالت در امور داخلی عمان بایستی محسوب می شد و به همین دلیل محکوم. اگر این دخالت به دلیل تقاضای حکومت مرکزی مشروع محسوب می شد که امروز نیز دخالت روسیه و ایران هم به همان دلیل مشروع است.
اما امروز می توان دخالت عربستان و کشورهای غربی در سوریه را دخالت در امور داخلی یک کشور دانست که از نظر عرف بین المللی محکوم است. ضمن اینکه رفتار گروه داعش بسیار غیر انسانی و مغایر با اصول بین المللی می باشد و کل جامعه بشری امروز باید در راستای مقابله با این گروه وارد عمل شوند.
لذا رفتار مضحک غربی ها و بخصوص انگلیس، و واکنش آنها در مقابل این گروه تروریستی برای نگارنده کاملا نامفهوم و غیر منطقیست.

اما آنچه که به ما ایرانی ها مربوط می باشد، اگر حمایت ایران از حکومت مرکزی سوریه محکوم باشد، به طریق اولی دخالت شاه در عمان نیز محکوم بود. اتفاقا دخالت شاه در عمان اصلا توجیهی نداشت چرا که در گیری بین یک گروه داخلی در عمان با حکومت مرکزیشان بود. اما داعش که امروزه در سوریه با حکومت مرکزی در جنگ است، دشمن شماره یک خود را ایران می داند و بدین لحاظ یک توجیه برای ایران وجود دارد که در سوریه برعلیه این گروه تروریستی مبارزه کند.