ایران آزاد
ایران آزاد
سایت پیک نت در تاریخ بیستم آبان ماه، مطلبی را تحت عنوان «باسن مبارک سعید مرتضوی مصون از حکم شلاق تعزیری است!» منتشر کرد. دو روز بعد، یعنی 22 آبان ماه، اعلام کرد که این مطلب با 4944 خواننده، پرخواننده ترین مطلب آن سایت در روز 20 آبان بوده است! این موضوع (یعنی علاقۀ شدید مردم به ذکرِ وصفِ باسن مبارکِ سعیدِ مرتضوی) سبب شد که مطالب بیشتر در این زمینه (ذکرِ باسنِ سعید مرتضوی) نگاشته شود و سایت پیک نت پس از آن، مجددا به وصفِ آن باسن مبارک و تاب و طاقتِ آن در مقابلِ شلاق پرداخت! با این حساب، اگر بر همین روال پیش برویم، ظنِّ آن می رود که هر دو سه روز یک بار، خبری از این باسن مبارک در این سایت مشاهده شود و اندک اندک ذکرِ اوصافِ این باسنِ مبارک به سایت ها و وبلاگ های دیگر (مانندِ همین مطلب در این وبلاگ!) نیز سرایت کند! ضمنا از دلیلِ «مبارک بودنِ باسنِ مزبور»، در هیچکدام از نوشته ها ذکری به میان نیامده است! و بد نیست که سایت پیک نت به آن نیز اشاره ای داشته باشد!
همچنین باید دید که آیا با اشارۀ حضرتِ آغا، آخر و عاقبتِ سعید مرتضوی به همین توصیفِ باسنِ مبارک ختم می شود و از کِش یافتنِ موضوع اجتناب می گردد یا با پافشاریِ شاکیِ ذی نفوذی همچون روح الامینی و پیگیریِ افرادی همچون حجه الاسلام زائری، به جاهای باریکتری می کشد؟! اینجاست که حضرتِ آغا بینِ دو نوکر و چاکر گیر کرده است و باید دید که زورِ کدام نوکر می چربد و نظرِ آغا به باسنِ مبارک نزدیکتر است یا به جگرگوشۀ روح الامینی!!!

با یک جستجوی اینترنتی می توان مطالبی دیگر نیز مانندِ این موضوع یافت؛ که ماجرای نظربازی و افعالِ دیگرِ قاریِ محبوبِ رهبر، (سعیدِ طوسی)، از آن جمله است که مثلا در سایت آفتاب روایاتِ مختلف آن را می توان مشاهده کرد! باید صبر کرد و دید که آیا در بینِ اولیای شاگردانِ کلاس قران، شاکیِ ذی نفوذ و سمجی(مانندِ روح الامینی) پیدا می شود که فرجامِ ماجرای سعیدِ طوسی را نیز به باسنِ وی ارتباط دهد؟! یا ارتباطِ این ماجرا فقط در حدِّ باسنِ تعدادی طفلِ بیچاره باقی می ماند؟!!!