ایران آزاد
ایران آزاد
در رساله توضیح المسائل اغلب علما، (از جمله حضرت آغا، ولی امر مسلمین جهان!) در باره مکروهات غذا خوردن آمده است:
چند چيز در غذا خوردن مكروه است: اول: ... يازدهم: دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملا آن را بخورد.
یعنی بعد از آن که میوه بطور کامل خورده شود، می توان آن را بیرون انداخت؟!!!
چند چيز در غذا خوردن مستحب است: اول: ... پنجم: با دست راست غذا بخورد. ششم: با سه انگشت‏يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد...  دوازدهم: انگشتها را بليسد. ضمنا در باب استحباب غذا خوردن در اینجا نیز نمونه ای آمده است! لذا احتمالا قاشق و چنگال و کارد و ... از نشانه های کفار است و بهتر است از آن دوری جست!