ایران آزاد
ایران آزاد
شرفیابی خامنه ای به دیدار امام زمان!!!

در سال 89 جناب آقای صدیقی که به تازگی امام جمعه موقت تهران شده بود، در جلسه ای در حضورِ خودِ آغا مدعی شرفیابی وی به دیدار امام زمان شده است!!! در لینک زیر مطلب را ببینید!!!
واقعا اینها چقدر مردم را احمق فرض کرده اند؟
حضرت آغا هم مثل اینکه از این چاپلوسان بدش نمی آید. رویش یافتگان بعد از انقلابند دیگر!!!