ایران آزاد
ایران آزاد
بعضی سخنان را که در وهله اول می شنوی به نظر جوک می آیند. خوب که فکر می کنی می بینی واقعیتی تلخ اند! یکی از دوستان می گفت: «اگر صدا و سیما وقتی را که به سخنرانی این آقایان اختصاص می دهد به آموزش مردم در جهت بازیافت زباله اختصاص می داد ، وضعیت کشور ما به مراتب بهتر از این بود!» و من دیدم چقدر راست می گفت. واقعا چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر حفظ محیط زیست و ... چقدر پیشرفت کرده بودیم. مضاف بر اینکه مردم با نشنیدن سخنان بی مایه این افراد آرامش بیشتری داشتند و اینقدر روح و روانشان سوهان نمی خورد و مشکلات روحی و روانی مردم که منشا بسیاری از مشکلات اجتماعی است نیز کمتر بود و ...