ایران آزاد
ایران آزاد
معاون ستاد کل نیروهای مسلح نیز فرموده اند:«... دو  ضلع از سران فتنه در حصر نیستند در حالی که باید می‌بودند و آنها دارند در خارج از حصر،فتنه را مدیریت می‌کنند...» ما آخرش نفهمیدیم که این فتنه چه شکل هندسی ای هست و چند ضلع و زاویه و وجه و یال و ... دارد! یک نفر به این آقایان بگوید اینقدر التماس نکنند! آبروی خود و رهبر بیچاره تان را بردید!