ایران آزاد
ایران آزاد
مملکت گل و بلبلی داریم! با پول مردم این مملکت به مقامات دولتی ترکیه و فرزندانشان رشوه داده شده است و در پی آن در ترکیه زلزله سیاسی رخ داده است و تعدادی از وزرا استعفا داده اند؛ اما در ایران آب از آب هم تکان نخورده است! به این می گویند «رأفت اسلامی»!