ایران آزاد
ایران آزاد
آیا این حربه ای برای از میدان بیرون کردن مخالفان نیست؟ واقعا این مردک چقدر ابله است!
در انتخابات ریاست جمهوری دوره های گذشته مفهوم رای مردم همواره «نه به نظام» بوده است. انتخابات سال 76 که آغا و بیت و همه نوچگانش ، بعضا صراحتا و بعضا تلویحا ، از ناطق حمایت کردند و مردم به آنها «نه» گقتند. در انتخابات سال 84 توده مردم به اشتباه ، کاندیدای نظام را هاشمی دانستند و به وی «نه» گفتند. چهار سال قبل مردم با علم به اختلاف و کینه چندین ساله آغا نسبت به میرحسین آن حماسه را آفریدند به نظام «نه» گفتند. امروز هم این نظام از ترس اینکه مردم با شناخت بیشتر هاشمی و آغا ،با انتخاب هاشمی به نظام «نه» بگویند ، وی را رد صلاحیت کرد! علیرغم این دست و پا زدن آغا باز هم مردم  (هر چند درصد کمتری از آنها) در انتخابات شرکت خواهند کرد و به نظام «نه» خواهند گفت!

کور خواندی آغ سید علی! به قول معروف، «همه مردم را برای مدتی کوتاه می توان فریفت؛ عده ای از مردم را برای مدت طولانی می توان فریفت؛ اما همه مردم را برای همیشه نمی توان فریفت».