ایران آزاد
ایران آزاد
پس از شمارش صندوق 110 که آغا و  نوچگانش رای خود را آنجا انداخته اند ، نتایج به شرح زیر اعلام شده است:

حال اگر تقلب آنچنانی در شمارش آرا رخ ندهد ، جالب است که اختلاف نظر مردم و آغا و دار و دسته اش را ببینیم!