ایران آزاد
ایران آزاد
هرچند که اوس حداد پدرزن مجتبی است و از نظر مجتبی بهترین آلترناتیو برای ریاست جمهوریست، اما قیافه تابلوی وی و تریاکی بودنش مانعی بزرگ محسوب می شود. بویژه که خودِ آغا هم تریاکی بودنش تابلوست (و حتی تُنِ صدای وی  در سخنرانی هایش و نیز بازی کردن با دندانهای مصنوعیش ضمن صحبت حکایت  از نشئه بودن یا خمار بودنش دارد) و این ذهنیت را در مردم تقویت می کند که مملکت افتاده است به دست یک عده تریاکی و مافنگی! لذا مجتبی مجبور است از این آلترناتیو صرفنظر کند!