ایران آزاد
ایران آزاد
امشب مردم در راهپیمایی ها پلاکاردهایی به دست گرفته بودند که روی آن نوشته شده بود : احمدی رفت!
واقعا آیا ارزش داشت که با تقلب رییس جمهور ایران بشوی و دهها نفر از شریف ترین مردم ایران را به کشتن بدهی و چهار سال منابع این مملکت را به باد دهی و بعد هم با این خفت و خواری بروی و تا ابد لکه ننگی در تاریخ این کشور باقی بگذاری و آیندگان هم لعن و نفرینت کنند!

جناب آغای خامنه ای هم که صراحتا افکارش را به این دلقک نزدیک دانسته بود و از او حمایت کرده بود باید به این سوال پاسخ دهد!