ایران آزاد
ایران آزاد
فضای دروغگویی و عوامفریبی که میرحسین می خواست با آن مبارزه کند، شیشه عمر خامنه ایست. به همین جهت شورای نگهبان و بقیه چاکران آغا دست به کار شدند و آرای موسوی را دستکاری کردند. انگار که آغا در یک محیط سالم امکان بقا برایش موجود نیست!
امروز هم که روحانی خواسته یا ناخواسته مجبور شد دغلکاری و دروغگویی قالیباف را عیان سازد و پته او را روی آب بیندازد، شورای نگهبان تهدید به تجدید نظر در تصمیم خود کرده است و بنا به شایعات تصمیم دارد احراز صلاحیت وی را مورد بررسی مجدد قرار دهد.
چنین اقدامی نباید بی پاسخ بماند که دیگر هر بلایی که بخواهند بر سر مردم خواهند آورد و از هیچ چیز هراسی نخواهند داشت.  امروز دیگر جای هیچ کوتاهی و مسامحه ای نیست.