ایران آزاد
ایران آزاد
آقای عارف فرموده است: «اگر کسی در زمینه اجماع پیشقدم شود، من نفرِ دوم خواهم بود.»!
منظور ایشان احتمالا این است که اگر کسی به نفع کاندیدای دیگری بخواهد کنار برود، من قبول می کنم که آن کاندیدا باشم و به نفع من کنار رود!
خواننده دقت کند که «الف» اجماع را نادیده نگیرد!