ایران آزاد
ایران آزاد

اگر آغا فکر می کند که با دخالت در مسئله تائید صلاحیت ها (مشابه هشت سال قبل برای معین) می تواند محبوبیتی کسب کند، سخت در اشتباه است. دخالت وی در تائید صلاحیت ها به نفع هاشمی، فقط و فقط حمل بر ناتوانی آغا خواهد شد و بس! 
اگر فکر می کند آنقدر قدرتش تثبیت شده است که می تواند یکه تازی هایش را ادامه دهد و با له کردن هاشمی به کارش ادامه دهد نیز سخت در اشتباه است. هیچکس مانند امثال هاشمی نمی تواند با وی کنار بیاید. لااقل تجربه احمدی نژاد بایستی برایش درس عبرتی می بود.
درافتادن با موسوی و کروبی، بی بصیرت ها را برای  خاص و عام  شناساند و امروز همه مردم و حتی بسیاری از مراجع نیز خودِ آغا را بی بصیرت می دانند.
اگر فکر می کند که با پشتوانه دلارهای نفتی نیازی به همراهی هاشمی و مراجع و همراهان سنتی دیگر ندارد و به تنهایی می تواند حکومت کند، باز هم بسیار در اشتباه است. امثال احمدی نژاد و مرتضوی و زنجانی و ... بایستی به وی ثابت کرده باشند که اینها به جز پول و قدرت و ... چیزی نمی شناسند و آنچنان که وی می پنداشت همراهان وفاداری نبوده و نیستند. 
معلوم نیست منظورِ آغا  از حماسه سیاسی و اقتصادی چیست. آیا حماسه اقتصادی نیز اینگونه شروع می شود؟ واقعا خدا باید به داد این ملت بدبخت و بیچاره برسد.
شاید هم این حماقت های آغا شوکی به این ملت فلک زده و بدبخت وارد کند تا از این خواب گران بیدار شوند، برخیزند و دودمان این مرتیکۀ الدنگ را برای همیشه در هم پیچند. به امید آن روز!