ایران آزاد
ایران آزاد
دانشگاه ها هم از گزند مقامات پولی مصون نیستند. هر چند در نامه به مصوبه قانونی اشاره شده است اما آیا این امکان برای همه جوانان ایرانی بصورت یکسان فراهم است که در دانشگاه تهران ادامه تحصیل دهند؟ (برای دیدن نامه روی تصویر کلیک کنید)