ایران آزاد
ایران آزاد
نظر به اینکه ظرف 4 سال گذشته رئیس جمهور تقلبی ایران صریحا دو پدر متفاوت برای خودش معرفی کرده است که یکی در سال 72 و دیگری در سال 85 فوت کرده است، وی امروز طی نطقی از رابطه پدر و فرزندی خویش با خامنه ای پرده برداشت. هر چند که وی در این نطق بطور صریح از رابطه خاصی بین مادر خویش و جناب خامنه ای سخنی به میان نیاورد، اما تاکید خامنه ای بر کلمات «والده مکرمه» در این پیام ، به همراه فاش شدن راز پدر و فرزندی، بیانگر ناگفته های دیگریست که نیازمند رازگشایی می باشد. هر چند که برخی معتقدند که این رابطه پدر و فرزندی مربوط به سال های بعد از فوت پدر دوم احمدی نژاد می باشد ولی آگاهان بر این باورند که رابطه پدر و فرزندی نمی تواند در طی سه سال و آن هم در این سن بالا ایجاد شده باشد و لذا این رابطه بسیار سابقه دارتر از آن می باشد که تاکید خامنه ای بر «والده مکرمه» در آن پیام مؤید این نظریه می باشد. آگاهان همچنین معتقدند که نام رییس جمهور تقلبی ایران هم همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. به زعم برخی از کارشناسان، نام پیشنهادی قبلی رئیس جمهور تقلبی ایران (که «اَ.ن» بوده است) گویا نمی باشد و لذا برای رفع ابهام از نام و نام خانوادگی وی، در وهله اول نام «مسانح» (که مخفف «محمود سبورجیان احمدی نژاد حسینی» می باشد) پیشنهاد می شود که به علت نامأنوس بودن به «مثانه» مقلوب می گردد!
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
Montazeram bebinam karikatore nikahang rajebe in mozoo chiye?

پیام شما؟…