ایران آزاد
ایران آزاد
من نمی دانم منظور از «یکی از پایگاه های بسیج» همین پایگاهیست که در شکل می بینیم یا جایی دیگر؟! اما برایم عجیب است که چگونه می توانی بفهمی که از داخل جمعیت فردی شلیک کرده است و در ضمن آن فرد را هم نتوانی شناسایی کنی؟! بخصوص که سردار هم باشی و قطعا حضورت در چنین صحنه هایی همراه با مسئولیت ویژه هم باشد!