ایران آزاد
ایران آزاد
الف) نيروي جنبش تک تک شما هستيد، پس بايد از خودتان محافظت کنيد. بيهوده سينه در مقابل گلوله سپر نکنيد. کشته شدن شما نه تنها انرژي يک فرد را به هدر مي دهد بلکه با ايجاد نيروي منفي رواني انرژي بقيه را هم مي گيرد. براي محافظت از خود موارد زير را رعايت کنيد: شعار ندهيد و ساکت و آرام باشيد. به اين طريق مانع از ايجاد و خروش احساسات مي شويد. به مراکز نظامي نزديک نشويد. اگر مأموران شما را از ورود به حوزه اي منع کردند، مسير خود را تغيير دهيد. اگر محاصره شديد سرجاي خود آرام بنشينيد و اعتراض نکنيد. در صورتيکه صداي گلوله يا انفجاري را شنيديد فرار نکنيد، بلکه سرجاي خود دراز بکشيد. به اين طريق ميزان تلفات تا 80 درصد کاهش مي يابد. فراموش نکنيد که کشته شدن شما نه تنها يکي از اعضاي جنبش را از بين مي برد، بلکه با انگيختن ترس و انرژي منفي جمع را سست مي کند.
ب) اطلاع رساني براي اطلاع رساني در شرايطي که تمام کانالهاي ارتباطي قطع و يا سست هستند تنها به دوستان صميمي خود اعتماد کنيد. از اين طريق خبر به تمام جامعه پخش خواهد شد. هرکسي دوستاني صميمي دارد که ديگر دوستان صميمي او را نمي شناسند. يعني رابطه دوستي به صورت زنجيره وار است. پس بدون اينکه نگران سرعت پخش خبر باشيد تنها و تنها به دوستان بسيار صميمي خود اعتماد کنيد. با اينحال، درخصوص مسائل حفاظت هويتي نظير ايميلها (BCC)، اسامي دوستان، آي پي ها، شماره تلفن ها، ... نهايت دقت را انجام دهيد.
ج) نکته مهم اين است که به هيچ وجهي درگير خشونتها نشويد. اگر چماقدارن به شما حمله کردند، متفرق نشويد. بلکه همگي سرجاي خود بنشينيد و کسي را که به دست آنها افتاد مورد محافظت قرار دهيد.
د) آگاه باشيد که چماقداران حکومت هم انسان بوده و خسته مي شوند. اگر جنبش در همه شهرها ادامه داشته باشد آنها نخواهند توانست جنبش را سرکوب کند.
ه) اعتصاب در مراکز عمده اقتصادي نظير شرکت نفت و غيره مي تواند موثر باشد و بصورت برنامه ريزي شده و هماهنگ بدور از خشونت قابل اجرا است.
د) شايعه سازي شمشيري دو لبه است. مي تواند باعث تضعيف روحيه شما و يا رقيبانتان شود. با شايعه ها آگاهانه برخورد کنيد. هر خبري را سنجيده و مورد بحث قرار دهيد و صحت و سقم آن را برآورد کنيد.
نکته مهم: بايد خلاقيت داشته باشيد و از خودسري بپرهيزيد. هر انديشه يا ايده را با دوستان صميمي خود و تنها با دوستان صميمي خود در ميان بگذاريد و آن را به دقت بسنجيد. رهبري اين حرکت به دست خود شماست. لذا بايد از تمام خلاقيت خود استفاده کرده و در عين حال از تک روي به شدت بپرهيزيد. تک روي انرژي شما و دوستانتان و جمع را به هدر مي دهد.
اگر شهر حالت نظامي به خود گرفت مي توانيد مبارزه را تنها در پشت بام خانه هاي خود و با الله اکبر گفتن ادامه دهيد.
در شرايط بسيار سخت نظامي عدم خروج از خانه خود مبارزه اي سرسختانه تر است تا ريختن به خيابانها. اما بايد بالاي پشت بام خانه هاي خود حضور داشته باشيد. اگر اين هم ممکن نبود، اذان بي وقت بگوييد در داخل خانه با صداي بلند .شهر بايد بيدار باشد، حتي اگر در خانه هاي خود محبوس مانديد. از شنيدن خبر دستگيري هيچ شخصي نترسيد. رهبر اين جنبش خود شما هستيد. پس به خلاقيت خود و نيز مشورت با دوستان صميميتان تکيه کنيد.
لطفا به همه اطلاع دهيد. در غياب رسانه ملي هر يک نفر = يک رسانه
(نقل از یک ایمیل)