ایران آزاد
ایران آزاد
وی باید بداند که هر یک قطره خونی که به زمین ریخته شود مسئولیتش با اوست که با این سخنان، نسبت به حمله به اجتماعات چراغ سبز نشان داده است و به نوعی مجوز صادر کرده است.
خامنه ای و اعوان و انصارش بدانند که ما می آئیم؛ نه تنها امروز و فردا بلکه تا روزی که پوزه وی و یارانش به خاک مالیده شود. از هیچ گونه تهدیدی هم نمی هراسیم همانگونه که دیشب پس از چرندیات وی در نماز جمعه ثابت کردیم که ایستاده ایم. مسئول هرگونه خونریزی هم در درجه اول شخصِ وی می باشد.
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
روسیه- مسکو- آقای کدیور و دیگر روشنفکران ایران آنچنان هوشیار نیستند و ریشه ای کار نمی کنند و اگر مراقب نباشند و موسوی کنار برود ایران برای سالها خواهد مرد - جلسه بسیار مهم ومحرمانه محسنی اژه ای با روسها در مسکو
و پیامی که روسها به خامنه ای دادند هر طور شده باید به احمدی نژاد کمک کنی و طرف احمد نژاد باشی -حتا با ناله و تهدید و هر روشی که می دانی جواب می دهد-
ما (روسها)از احمدی نژاد حمایت می کنیم- شما هم جناب خامنه ای از ایشان حمایت کن(و گرنه اسرار خامنه ای را فاش می کنند)
ایران به دوره محمد علی شاه برگشت- و مستعمره غیر مستقیم روسیه گردیده است که از استعمار مستقیم بسیار خطر ناک تر است
---------------------------------------------------------------------
صحت و سلامت مدرک دکترای کردان(وزیر کشور بسیجی آقای محمود سبورجیان) مانند صحت و سلامت انتخابات(وزیر کشور محصولی ) است-امروز همه باید به نجات ایران از دست احمدی نژاد -نوچه روسها کمک کنیم
روسها کاملا در وزارت اطلاعات و سپاه و بیت رهبری و حوزه علمیه نفوذ کرده اند و ایران در دست و بازیچه مطلوب آنها شده و آیا به این راحتی ول می کنند
چرا از نقش روسیه این روز ها و در گذشته چیزی نمی نویسید
اینکه رهبر اینقدر به انگلیس و آمریکا و اروپا گیر می دهد و دشمن دشمن می کند آیا این حرف روسها نیست که تو دهن رهبر و احمدی نژاد می گذارنددشمن واقعی مردم ایران غرب است یا روسیه؟روسها با کره شمالی چه کردند و غرب و آمریکا با کره جنوبی؟
روسها همیشه تاریخ دشمن ایران بودند و چشم طمع به آب و خاک ما
و امروز محمدعلی شاه را در خامنه ای و احمدی نژاد (سبورجیان-پاکستانی الاصل)می بینند)-روسها بی رحم ترین حکومت دنیا را دارند و می خواهند از طریق کشورهایی مانند ایران که هم پول نفت دارد و هم فکر (بدون اینکه خودشان هزینه کنند)غرب را از پا در بیاورند(روسها به ایران احمدی نژادی احتیاج دارند و به ایرانی ها منت هم می گذارند)-چرا ایرانی ها نمی فهمند و بزرگان ایران نمی بیند-آقای کدیور –و دیگر روشنفکران هم اصل را ول کردند دنبال فرع اند
میر حسین موسوی به حمایت ویژه نیاز دارد

پیام شما؟…