ایران آزاد
ایران آزاد
جناب رئیس جمهور در مورد نامه هایش به سران کشورها فرموده است: "وقتي آقا آن سال را سال پيامبر اعظم اعلام کردند، دکتر ياد نامه هاي حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم افتاده و با خودش گفته خوب است آقا هم چنين نامه هايي براي سران ابرقدرت هاي مستکبر بنويسد. اما با ملاحظه اينکه ممکن است نامه ها بي پاسخ بماند يا پاسخ نامه ها اهانت آميز باشد و شأن ولايت خدشه دار شود، خودش دست به نوشتن نامه زده."
ملت ایران باید به این رئیس جمهور نابغه ببالد که ملا حظه شان والای ولایت را، که البته بسیار اجل از شان نبوت است، فرموده است! باید تیزبینی این معجزه هزاره را تحسین کرد!