ایران آزاد
ایران آزاد
مهدی خزعلی که بروایت خودش با سعید امامی حشر و نشری داشته و در ضمن به وی انتقاداتی داشته است در مورد مرگ سید احمد با اشاره به اعتیاد بختیار به مواد مخدر (و انتقاد به سعید امامی که چرا مانند سیا عمل نکرده و با مواد مخدر سنگین و یا سم وی را نکشته اید) می نویسد « ...این رسالت خانواده امام (ره) بخصوص در حیات همسر امام و مادر سید احمد آقا است ، به دنبال فردی بگردید که آخرین قوطی داروی حاج احمد آقا را تهیه کرده است! می تواند در قوطی داروی او یک قرص با دوز سمی و کشنده قرار داده باشد،...» آیا منظور وی اشاره به این نیست که سید احمد هم مانند بختیار معتاد به مواد مخدر بوده و از طریق داروی مخدر با دوز بالا به قتل رسیده است؟!