ایران آزاد
ایران آزاد
گفته می شود که در جلسه كميسيون تلفيق روح الله حسينيان نماينده تهران به برخي از اعضاي كميسيون تلفيق از جمله احمد توكلي و رضا عبداللهي گفته است : «می خواهید دولت را اذیت کنید»
شما با این جمله به یاد چی می افتید؟
من به یاد «نمکی» در فیلم مسافران مهتاب می افتم که می گفت :«چیه؟ می خوای اذیت کنی؟»