ایران آزاد
ایران آزاد
واژه «وارانه» را کسی تا به حال شنیده؟ کسی معنی آن را می داند؟!
البته از متن چنین بر می آید که احتمالا منظورشان «وارونه» بوده است!
کجایی شیخ ابوالقاسم فردوسی؟!که ببینی با آن کاخ بلندی که ساختی چه می کنند!