ایران آزاد
ایران آزاد
حال آنکه جناب الهام فرموده است: عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب نمی شود...شورای نگهبان در هفته یک جلسه بیشتر ندارد... آیا درست است به خاطر چهار ساعت در هفته مانع کارهای دیگر یک نفر شد؟...
وی در مورد حضورش در وزارت دادگستری گفته است: وزارت دادگستری چیزی جز نام وزارت ندارد ... این وزارتخانه هیچ ماموریت خاصی ندارد اگر چه وزارتخانه شیکی است.
وی البته در مورد مشاغل دیگرش هم توضیحاتی از این دست داه است!
اما جالب توجه است که چگونه وزارت و عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب نمی شوند اما اگر من نوعی هفته ای یک ساعت جایی کار کردم شاغل محسوب می شوم و از خیل بیکاران خارج!
اما این که وی گفته است شورای نگهبان در هفته یک جلسه چهار ساعته بیشتر ندارد بسیار جالب است! می دانیم که وظیفه شورای نگهبان بررسی مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع می باشد. چگونه است که شورای نگهبان می تواند در این فرصت کوتاه این وظیفه را انجام دهد؟! قابل توجه این که بررسی این مصوبات از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع چندان واضح و راحت نبوده و قبلا توسط 290 نفر نماینده مجلس (که بر طبق قانون مدارج کارشناسی ارشد به بالا دارند) و پس از ساعات طولانی مباحثه ، حاصل نشده است!