ایران آزاد
ایران آزاد
در صفحه نخست درگاه ملی آمار ایران ( وبسایت مرکز ملی آمار ایران ) خبری آمده است با این عنوان: "دربهار 1387 ، متوسط روزانه گاز طبيعي در بخش هاي مختلف حدود 4/307 ميليون مترمكعب بوده است؟" شما چیزی از جمله فوق دستگیرتان می شود! کجایی ای حکیم ابوالقاسم فردوسی که بدانی (به قولِ محسن نامجو): "بسی رنج بردی در آن سال سی/که رنج برده باشی فقط ، مرسی!"