ایران آزاد
ایران آزاد
جناب قرائتی در فرمایشات گهرباری فرموده اند: اگر در بم زکات خرما را می دادند زلزله نمی آمد...
حدود سی سال است که این نخبه روحانیت در صدا و سیما برنامه ثابت اجرا می کند! این آقا خوب نقش وی را بازی می کند!