ایران آزاد
ایران آزاد
جناب بهروزیفرمدیر پروژه قطار سریع السیر تهران - مشهد با بیان اینکه 30 درصد از فاز یک این طرح سپری شده است، گفته است: فاز یک طرح که شامل دو بخش مطالعات و تهیه اسناد برای سرمایه گذار و فاز مطالعاتی خود پروژه است از نظر سهمی،‌ حجمی و ارزش مالی و رقمی هشت دهم کل پروژه است... تا کنون اعتباری به این پروژه داده نشده ولی قرار است اعتباری معادل پنج میلیون یورو از طرف استانداری و پنج میلیون یورو از طرف بخش خصوصی اختصاص داده شود که با محاسبه 5/1 میلیون یورو هزینه فاز صفر، اعتبارات پروژه در مجموع 5/11 میلیون یورو است ...
اگر یک حساب سر انگشتی بکنیم، با اتمام 30 درصد از فاز یک، قطعا فاز صفر هم کاملا سپری شده است و بنا براین 30 درصد از هشت دهم، یعنی 24 درصد کل پروژه از نظر سهمی،‌ حجمی و ارزش مالی و رقمی در فاز یک به پایان رسیده است و این بدان معناست که تا کنون باید 2.86 میلیون یورو در فاز یک به اضافه 1.5 میلیون یورو در فاز صفر، یعنی مجموعا 4.26 میلیون یورو هزینه شده باشد اما وی از طرفی می گوید تا کنون اعتباری به این پروژه داده نشده است!!! پیدا کنید پرتقال فروش را!