ایران آزاد
ایران آزاد
حال به چند خبر ديگر نگاهي داشته باشيم!

تا جايي كه از رسانه ها پخش شده است، مصاحبه پيرموذن با صداي آمريكا نه مانند ملاقات لاريجاني و نيك براون محرمانه بوده است و نه وي اطلاعات محرمانه اي را رسانه اي كرده است! مشكلِ‌ جناح راست از آنجا ناشي مي شود كه شكست ناطق نوري در انتخابات خرداد 76 را ناشي از افشاي قسمتي از محتويات ملاقات لاريجاني و نيك براون مي داند كه باعث بدنامي جناح راست شده است! و بر اساس اين برداشت سعي دارد كه اصلاح طلبان را وابسته به آمريكا و آلمان و ... نشان دهد. جناح راست در اين تحليل دچار دو مشكلِ اساسي شده است. نخست آنكه اصولا بدنامي جناح راست فقط به ماجراي "لاريگيت" برنمي گردد. مردم ايران جناح راست را بازوي اقتصادي روحانيتي مي داند كه به تنها چيزي كه نمي انديشد "ايران" و "ايراني" است. روحانيتي كه مباحث مربوط به استبراء و لواط و زناي محصنه و غير محصنه و هرآنچه كه مربوط به شكم و پايينتر از آن است، الويتي به مراتب بالاتر از مقوله فرهنگ و دانش و هنر و ... دارد. مردم ايران روحانيت و جناح راست و حجره نشينان بازاري را زالوهايي مي دانند كه خونشان را مي مكد و گويي كه هيچگاه سيرشدني هم نيستند. دوم اينكه مردم ايران از آلمان و حتي آمريكا هم آنچنان خاطره نفرت انگيزي در ذهن ندارند كه از انگليس دارند. لذا آنها بايستي به جاي آمريكا و آلمان ترتيبي مي دادند كه اصلاح طلبان با بي بي سي و وزارت امورخارجه دولت فخيمه بريتانيا مصاحبه و ملاقات هايي انجام مي دادند تا مردم نسبت به آنها بدبين شوند! مگر به قولِ دائي جان ناپلئون همه چيز زير سر انگليس نيست؟!!!

با اين تفاسير معلوم نيست كه تهديد اژه اي براي پيرموذن چگونه جامه عمل به خود خواهد پوشيد! آيا وي از پرتابِ قندان استفاده خواهد كرد يا دندانهايش را تيز كرده است كه همچون سحرخيز پيرموذن را هم گاز بگيرد؟!!!

0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…