ایران آزاد
ایران آزاد
اصطلاحی که وی بکار می برد(درست کردن حمد و سوره) و نیز تلقی وی از دختر (در ردیفِ کفش و موتورسیکلت) و ... جالب است!