ایران آزاد
ایران آزاد
سایت فردا در مقاله ای حرکتِ دانشجویانِ بسیجی را در جهت تحریب بیلبوردهای تبلیغاتی شرکت نستله از آن جهت محکوم کرده است که «...به نظر می رسد حرکت این گروه توانسته بیشتر اسم این کمپانی را مطرح کند و زحمت آن ها را برای تبلیغات کمتر کند...»
این بدان معناست که تخریب بیلبوردهای تبلیغاتی یک شرکت توسط دانشجویان بسیجی، حکمِ یک تبلیغ مثبت برای آن شرکت را دارد! و امت مسلمان ایران، با آگاهی از صهیونیستی بودنِ شرکت نستله و مخالفت دانشجویان بسیجی با فعالیت آن، اقبالِ بیشتری نسبت به آن نشان می دهند! اگر به جای این سایتِ اصولگرا، شخصی مانند بنده چنین ادعایی بکند ...
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…