ایران آزاد
ایران آزاد
آيا اين كودك معني «فدايي» را مي داند يا «ولايت» را؟ يا در جمهوري اسلامي كودكان موردِ استثمارِ سياسي قرار مي گيرند؟! موردِ اخير بيشتر صحيح به نظر مي رسد. چهره غمبار و آثارِ اشك زير چشمِ راست اين كودك هم تائيد مي كند كه اصلا حوصله اين ادا و اطوار را نداشته است و احتمالا به زورِ والدينِ فرصت طلبش به اين كار واداشته شده است!

1 پیام:
Anonymous وب - آ - ورد فرموده است
وب -
آ -
ورد

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…