ایران آزاد
ایران آزاد
امروز به نقل از كديور نوشته است: بستن دهان مخالف سیره اموی است. شما اين جمله را چگونه مي خوانيد؟! سواي از متن خبر، در تيتر خبر مي توان پس از «مخالف» يك ويرگول فرض كرد و «بستنِ دهانِ مخالف» را «سيره اموي» خواند و نيز مي توان پس از «دهان» يك ويرگول گذاشت و «بستنِ دهان» را «مخالفِ سيره اموي» خواند و بدين ترتيب دو معناي كاملا متضاد از آن استنباط كرد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…