ایران آزاد
ایران آزاد
تابناك به نقل از گزارش شبكه خبر نوشته است كه مسافران خارجی كه به ایران سفر می كنند، در مقابل حوادث و بیماری بیمه می شوند. معلوم نيست كه اين طرح ها از كدام ذهن خلاق[!] تراوش مي كند! در حالي كه بسياري از مردم ايران بيمه نيستند، بيمه كردن اتباع خارجي چه مفهومي دارد؟ اگر مي خواهيم ثابت كنيم كه خيلي انساندوستيم نخست شهروندان ايراني را بيمه كنيم و اگر مي خواهيم بگوييم كه خيلي مهمان نوازيم، كمي رفتارمان را با پناهندگان افغاني اصلاح كنيم و ... و اگر قصد جلب توريست به ايران را داريم، كمي چهره جهاني خودمان را بازسازي كنيم. آن گونه كه شايع است، مي گويند توريست هايي كه به ايران سفر مي كنند اصولا افراد ماجراجويي هستند ( و هنگام عزيمت معمولا بستگانشان همانند كسي كه عزيزشان به جنگ مي رود گريه و زاري مي كنند!) و از نظر شخص ماجراجو اصولا بيمه مفهومي ندارد! وقتي كه اشرار در يك مملكتي توريستي را بكشند، ديپلمات هاي خارجي را گروگان بگيرند، توريستي را بربايند و پس از ماه ها از او خبري نشود و ... آيا بيمه كردن توريست ها مي تواند براي آنها انگيزه اي ايجاد كند كه از ايران بازديد كنند؟
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…