ایران آزاد
ایران آزاد
به نظر می رسد که تحصن نمایندگان مجلس هر چند که از نظر توده مردم ايران چندان مورد استقبال قرار نگرفت (و این چنین برداشت شد که اصلاح طلبان تا خطری جدی متوجه خودِ آنان نشد، اقدام قاطعی از خود نشان ندادند) اما رهبر معظم(!) را بد جوری آزرده خاطر کرده بود که پس از 4 سال هنوز وی را آزار می دهد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…